top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

บริการโฆษณาออนไลน์
 

ในปัจจุบัน หลายๆแบรนด์เริ่มเห็นความสำคัญในการ สร้างทีมการตลาดออนไลน์เป็นของตัวเอง เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการตลาดออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMART AD MARKETING เป็นบริษัทเอเจนซี่ ที่เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำ วางแผนการตลาดออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คุณจะได้อะไรบ้างจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

1. การวางแผนการตลาดออนไลน์ภาพรวมทั้งระบบ

วิเคราะห์ธุรกิจแต่ละประเภทของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและหน้าที่ของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ พร้อม KPI การวัดประเมินผล เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทีมการตลาดออนไลน์

และฝ่ายขาย

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนในองค์กร ทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ดังนั้นจะต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. การวางแผนคอนเทนต์ เพื่อสร้าง Engagement 

ความสำคัญของสื่อที่เสนอไป จะต้องน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย

โดยสื่อที่จะต้องจัดทำ เช่น VDO Content , ออกแบบภาพ Graphic 

ต่างๆ ตาม Selling Funnel 

4. การวางแผนการโฆษณา ช่องทางออนไลน์ต่างๆ

การโฆษณออนไลน์ ตาม Platform ต่างๆ เป็นการนำส่งสื่อที่จัดทำไว้ให้กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดยอดขายตามเป้าหมาย ซึ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบจะช่วยลดต้นทุนการโฆษณาได้ 

5. การวิเคระาห์ สรุป รายงานผล และการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วน รวมถึงการโฆษณา ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ช่วยให้องค์กรเข้าใจแนวทางเดียวกัน และสามารถวางแผนพัฒนา ในการทำการตลาดในขั้นถัดไปได้อย่างถูกต้อง

IMG_9787.jpg
Private Coaching 4.jpg
Training K Bank3.jpg
เขียนบนคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของเรา ร่วมกับลูกค้า

" ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา " 

ทีมงาน Smart Ads Marketing มีความพร้อม และความตั้งใจจริงในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรของลูกค้า ด้านการตลาดออนไลน์อย่างเข้าใจ และเติบโตอย่างยืนยั่ง

ค่าบริการโฆษณาออนไลน์

การวิเคระาห์ สรุป รายงานผล และการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วน รวมถึงการโฆษณา ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ช่วยให้องค์กรเข้าใจแนวทางเดียวกัน และสามารถวางแผนพัฒนา ในการทำการตลาดในขั้นถัดไปได้อย่างถูกต้อง

bottom of page