top of page

ขึ้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

ชำระเงินโดย

โอนเงินผ่านบัญชี

แจ้งชำระเงิน

LineID:

@tikkydigitalclass

รอเจ้าหน้าที่

ยืนยันกลับทาง  Line/E.mail

ลงทะเบียนและชำระเงิน

ชื่อบัญชี : นางจิตราภรณ์ ทองประดิษฐ์
ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขบัญชี 008-842-6096

  •  หลักสูตร All in one Online  ราคา 9,900 บาท 

( ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% )

ลงทะเบียนและชำระเงินแล้วส่งหลักฐานมาที่

Line ID : @tikkydigitalclass

เพื่อรับรหัสการเข้ากลุ่มเรียน

tikky digital class
bottom of page